Bostadsrättsförsäkring

Fastighetsförsäkring för bostadsrättsförening

Försäkringskompaniet tillhandahåller en individuellt utformad försäkring för bostadsrättsföreningar genom branschens största utbud av partners. Med lång erfarenhet av fastighetsförsäkringar är vi väl insatta i vad bostadsrättsföreningar står inför.

FörsäkringsinnehållIntresserad av offert

Försäkringinnehåll

Med ett bra försäkringsskydd kan föreningen känna sig trygga med att de får det stöd de behöver om något oförutsett inträffar. Vi kan förse er med den optimala fastighetsförsäkringen. Tryggt, enkelt och skräddarsytt på riktigt! Tillsammans med er ser vi över era risker och identifierar ert försäkringsbehov. Därefter upphandlar vi försäkring, analyserar och sammanställer försäkringsofferterna och presenterar resultatet för er. Efter gemensam utvärdering placerar vi försäkringen hos mest lämplig försäkringsgivare. I uppdraget ingår dessutom löpande försäkringsrådgivning, service och försäkringshandläggning.

Egendomsförsäkring

Genom egendomsförsärking får du ersättning för skador vid exempelvis brand, stöld, skadegörelse, rån eller vattenläckage.

Hyresförlustförsäkring

Vid hyresförlust till följd av egendomsskada har du skydd för hyresförlust.

Ansvarsförsäkring

Om någon kräver föreningen på skadestånd utreder försäkringsbolaget bland annat om skadeståndsskyldighet föreligger samt betalar ut ett eventuellt skadestånd.

Rättsskyddsförsäkring

Försäkringen ersätter kostnader för ett juridiskt ombud, om föreningen råkar i tvist. Skyddet gäller för tvist som prövas som tvistemål i allmän domstol, samt för tvist i skattemål i allmän förvaltningsdomstol.

100% oberoende förmedlare av försäkringar

Specialister på försäkringar åt bostadsrättsföreningar

Enkla och snabba offerter

Kostnadsfri upphandling av försäkringar

Personlig kontaktperson

Tryggt, enkelt och skräddarsytt på riktigt!

Rätt försäkring till rätt pris

Tilläggsförsäkringar

Skadedjursförsäkring

Försäkringen ersätter saneringskostnader för att bekämpa skadedjursangrepp.

Maskinförsäkring - fastighet
Försäkringen gäller för plötsliga och oförutsedda skador på fastighetens system för VVS, gas och el.
Miljöansvar (fastighetsägare)
Försäkringen täcker skadeståndskrav som framställs till följd av miljöskada enligt Miljöbalken på grund av störningar från verksamheten som bedrivs på försäkrad fastighet.
Försäkringen omfattar såväl person- och sakskada som ren förmögenhetsskada. Den betalar också rättegångskostnader vid skadeståndskrav som omfattas av försäkringen.
Skadeståndsgarantiförsäkring

Om en hyresgäst orsakar skador på fastigheten och inte har en ansvarsförsäkring, ersätter denna försäkring kostnaden. 

Kollektivt bostadsrättstillägg
Bostadsrättstillägget täcker skador som bostadsrättsinnehavaren är underhålls- och reparationsskyldig för enligt bostadsrättslagen eller föreningens stadgar. Försäkringen ersätter skada på fast inredning som bostadsrättsinnehavaren bekostat.
Styrelseansvar

Försäkringen gäller för styrelseledamot eller lekmannarevisor i bostadsrättsförening och ger bra hjälp vid skadeståndskrav. Försäkringen gäller utan självrisk.

Det här får du hjälp med:
• Vi utreder om skadeståndsskyldigheten föreligger.
• Vi förhandlar med den som kräver skadestånd.
• Vi för din talan vid rättegång och skiljemannaförfarande.
• Vi betalar de rättegångs- eller skiljemannakostnader som du blir skyldig att betala.
• Vi betalar också det skadestånd som du döms att betala.

Oljeskada

Täcker skada på olja och egen eller annans egendom vid oförutsedd utströmning av olja ur cistern eller ledningsnät.

Olycksfall för boende och besökare

Försäkringen gäller för personskada som drabbar boende och besökare till boende och förtroendevalda genom olycksfall. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader som uppkommit genom olycksfall.

VILL DU VETA MER?

Olle Byrman
Försäkringsspecialist

Susanne Nordin
Försäkringsspecialist

Alexander Foxenius
Försäkringsspecialist

Daniel Jelf
Försäkringsspecialist

ETT PAR ORD FRÅN VÅRA KUNDER

Försäkringskompaniet jobbar med flertalet aktörer som tillhandahåller försäkringslösningar för företag.

Offertförfrågan Bostadsrättsförsäkring

5 + 8 =